Stoppen of uitstellen van betaling van de pensioenpremie

 

Het gemakkelijkst is misschien om gewoon - tijdelijk - te stoppen met het betalen van de premie. Maar wat gemakkelijk lijkt, is in de praktijk toch wat ingewikkelder.

  • Het allerbelangrijkste is wel: uitstel is geen afstel. Wellicht dat de premiebetaling tijdelijk uitgesteld kan worden; je zult deze op een gegeven moment toch weer moeten inhalen. En dat betaalmoment komt misschien sneller dan gewenst.

  • De wettelijke betalingstermijnen worden vooralsnog niet opgerekt. Dat betekent dat uitstel voor één, twee of zelfs drie maanden misschien wel mogelijk is. Maar daarna zal er toch betaald moeten gaan worden.

  • Bedrijfstakpensioenfondsen hebben vaak betalingsregelingen die voor alle aangesloten werkgevers gelden. Afwijkingen zijn niet mogelijk. En de regels zijn strikt.

  • Verzekeraars en premiepensioeninstellingen vullen ieder hun eigen beleid in. Vanuit het Verbond van Verzekeraars is er wel opgeroepen om coulant te zijn bij verzoeken om premie-uitstel. Maar iedere werkgever moet dus zelf afspraken maken met zijn pensioenuitvoerder.

 

We hebben het beleid rondom corona en pensioen van de verzekeraars en PPI's verzameld op deze pagina.

 

Stop nooit zelfstandig, zonder overleg met de pensioenuitvoerder, met het betalen van de pensioenpremies 

Het stoppen van het betalen van de pensioenpremies kan enkel en alleen in goed overleg met de pensioenuitvoerder - de verzekeraar of het pensioenfonds. Je zult goede afspraken moeten maken over rentevergoedingen en eventuele betaalboetes.

Hulp van Laater

Laater helpt je graag. Laten we hierover eerst telefonisch overleggen wat wel en wat niet mogelijk is. Neem contact met ons op om onbedoeld onjuist handelen te voorkomen. Het eerste gesprek is natuurlijk zonder kosten.

Achtergrondinformatie

Over het stoppen of uitstellen van de betaling van de pensioenpremies.

Pensioenwet

In de Pensioenwet is een aantal artikelen opgenomen inzake de premiebetaling (schuine tekst is de letterlijke wettekst):

  • Artikel 24: De werkgever voldoet [aan de] de pensioenuitvoerder de verschuldigde premie.
    Dit wil zeggen dat de werkgever verplicht is om aan de pensioenuitvoerder (verzekeraar of pensioenfonds) zowel het werkgeversdeel als het werknemersdeel van de premie te betalen.
  • Artikel 26 lid a: Een werkgever voldoet uiterlijk binnen een maand na afloop van elk kwartaal de werkgeverspremie en de op het loon van de werknemer ingehouden werknemerspremie, welke over dat kwartaal verschuldigd zijn, aan de pensioenuitvoerder.
    Dus: binnen een maand na het kwartaal moeten de premies uiteindelijk wel betaald zijn. Dus de premies van het tweede kwartaal moeten uiterlijk eind juli betaald zijn.

Uitblijven van betaling

Wanneer betaling van de premies na dit kwartaal uitblijft, komt er een heel stel maatregelen in actie. De pensioenuitvoerder zal een incasso opstarten, vervolgens worden de deelnemers geïnformeerd en uiteindelijk kan het resultaat zijn dat bij een verzekeraar of een premiepensioeninstelling de pensioenregeling premievrij gemaakt wordt (beëindigd).

Aansprakelijkheid bestuurder

Wanneer de pensioenregeling loopt bij een bedrijfstakpensioenfonds, dan kun je als werkgever (ondernemer of bestuurder) zelfs hoofdelijk - dus in privé - aansprakelijk gesteld worden voor de niet betaalde pensioenpremies. Een enorm financieel risico!